Fellesløysing 1:søppelskur

Husstandar med naturleg naboskap kan gå saman om renovasjon.
Dunkane setjas side om side med felles dunkar for papir, mat, og glass- og metallemballasje. Prisen vil då bli redusert, samlefrådrag. Størrelsen på sorteringsdunkane kan justerast etter behov, utan endring i gebyret. Det kan òg bestilles felles restavfallsdunk, prisen vil då bli ytterlegare redusert. 
 

Fellesløysing 2:

Kundar som eig både fritidsbustad og bustad i ein av våre eigarkommunar, kan bestille felles renovasjon for desse. Då bringes avfallet frå fritidsbustad til heimen, slik at vi kan hente avfallet på ein plass. Prisen for fritidsabonnementet vil då bli redusera.

 

 

Tilbod til alderspensjonistar:

Det er ikkje anledning til å gje sosialt begrunna frådrag. Difor blir ordninga om tømming av restavfall kvar 6 veke, som er forbeholdt pensjonistar avvikla. Ordninga vil vare ut 2023, men det er ikkje moglegheit til å teikne nye avtalar pr. 7. desember 2022


Har du spørsmål rundt dette? Du er velkomen til å ta kontakt med oss!

Tlf: +47 35 04 83 50
iata@iata.no