Der blir vatnet skild ut frå slammet og sidan pumpa tilbake i slamtanken. Denne operasjonen tek litt tid, slik at bilen blir ståande ei stund på kvar plass. Tanken er difor ikkje tom etter at bilen har vært og tømt, men tørrstoffet er fjerna.

slambil IATA

For at tøminga kan skje, må loket på tanken vere tilgjengeleg.  Jord, gras og lignande må fjernast, slik at loket på tanken er lett synleg. Det er ynskjeleg at det settast ein pinne med ein plastpose oppå ved sida av tanken, slik at slamtømaren fort kan sjå kvar tanken er.

Tette oppsamlingstankar tømmast etter behov eller minst ein gong i året.

Pris for slamtøming 2019
Fast avtaleÅrlig gebyr
Tøming av slamavskiljar 0 - 4 m3 hus, kvart år kr 2 189,-
Tøming av slamavskiljar 0 - 4 m3 hus, 2. kvart år kr 1 264,-
Tøming av slamavskiljar 0 - 4 m3, 4. kvart år kr 721,-
Over 4m3 kommer et tillegg pr. m3kr 361,- pr. m3
Ekstra tøming (0-4) Gjelder alle type tankarkr 3 700,- pr. gong
Hytter: Etter bestilling (0-4) Gjelder alle type tankar kr 4 394,- pr. gong
Hytter: Etter bestilling over 4m3 tillegg pr. m3kr 590,- pr. m3

Prisene er inkl. mva

Har du spørsmål, ta gjerne kontakt med sjåføren på slambilen direkte: 90 71 08 82.
Du er også velkommen til å sende en epost til iata@iata.no eller ringe hovudkontoret vårt på Langmoen i Treungen: 35 04 83 50.