NO

Snart er det grillsesong og vi nyttar anledninga til å minne om kjeldesortering av glas- og metallemballasje.

Aluminiumsfolie og aluminiumsbakker til grilling skal sorterast som metallemballasje, så sant det kan reingjerast for rester. Det skal og brettast/ tvinnast slik at det har ein diameter på mindre enn 15cm. Eingongsgrillar og samansett emballasje som f.eks. pille- eller tyggegummibrett skal i restavfall. Sprayflasker i aluminium og batteri sorterast som farleg avfall.

Glas- og metallemballasje skal hivast laust i den grøne dunken. Ikkje samle dette opp i posar.

Målingsspann, bildelar, vindauge og steikepanner er eksempel på avfall som må fraktast til avfallsstasjonen. Dette reknast ikkje som hushaldsemballasje, og skal gjenvinnast i heilt andre strøymar enn emballasje frå hushalda.

Sjå vedlagte rettleiing for rett sortering, NO/ENG.

ENG

It is soon barbecue season and we take the opportunity to remind you of the source sorting of glass and metal packaging.

Aluminum foil and aluminum trays for grilling must be sorted as metal packaging, as long as it can be cleaned of residues. It should also be folded / twisted so that it has a diameter of less than 15cm. Disposable grills and composite packaging such as pill or chewing gum-trays should be in residual waste. Aluminum spray bottles and batterys are sorted as hazardous waste.

Do not collect glass and metal packaging in plastic bags.

Paint buckets, car parts, windows and frying pans are examples of waste that must be transported to the waste station. This does not count as household packaging, and must be recycled in completely different streams than packaging from households.

See attached guide for correct sorting, NO / ENG.

 

Glass- og metallemballasje