ABC for kjeldesortering Skriv ut

 

Å sortere avfallet rektig har store miljømessige hensiktar, hvart år hentar me fleire 100 tonn avfall frå husholdningar,hyttar og storhusholdningar.                                                                                                                         

Rektig avfallshandtering hjelper til å løyse miljøproblem og sparar samfunnet for unødig bruk av ressursar. Det er viktig å hindre at avfall oppstår, og mykje av avfallet brukas til materialgjenvinning eller energiutnytting. Det er også viktig at farleg avfall blir behandla forsvarleg.
Ved å klikke på linken nedanfor, finn du ei oversikt for rektig kjeldesortering.                        

 

Det finnast mange gode grunnar til å kildesortere rektig, under ser du eksempel på kva avfall kan bli til:

Matavfall - blir hentet kvar veke og blir sendt til eit biogassanlegg hvor det utvinnast metangass til drivstoff for busser og andre kjøyretøy, mens resten omdannas til kompostjord.

Papir -  avispapir og andre trykksaker vaskas reint for sverte og blir til avispapir, konvoluttar, kladdbøkar brevpapir osv.

Papp - bølgepapp sorterast ut og sendast til pappfabrikk for å bli ny papp og kartongemballasje.

Plast - plast fraktas vidare for å bli råstoff til nye plastprodukter og energi, eks. bæreposer, fleece-jakker og andre klede, byggmateriale og bildelar.

Restavfall - restavfall går til forbrenningsanlegg som utnyttar energien i avfallet til produksjon av fjernvarme.

Glass - glassemballasje blir til isolasjonsmatter, byggeklosser og veifyllinger.

Metall - metallemballasje smeltast om og gjenbrukast.

Farleg avfall - farleg avfall sendast til behandling på godkjente mottaksanlegg. Flytande farleg avfall som marlingsrestar brukast som brensel i sementproduksjonar.

EE-avfall - alle elektriske produktar sendast til godkjente mottak, det blir elektriske og elektroniske avfall demontert og sortera. Dei farlegaste avfallane tas ut og behandlast forsvarleg. Øvrige materialar som plast og metan går til materialgjenvinning.

Dekk - dekk blir kverna opp og bruka som isolasjon i støyskjermar.

Trevirke - trevirke som blir levera på miljøstasjonane kjøyrast til anlegg hvor det blir flisa opp og bruka til produksjon av strøm og varme, noko går til produksjon av sponplater.

Drikkekartong - drikkekartongar sendast til kartongfabrikker i Sverige der det lagas ny kartongemballasje som kjem tilbake til Norge i blant anna pizzaeskar.

 Vinn pengepremiar, fylg link for mer informasjon DRIKKEKARTONGLOTTERI.docx                           

 For fleire tips og gode råd til ein miljøvenleg kvardag finn du på nettsidene til miljøorganisasjonane, sjå fane for nyttige likar for heimeside til organisasjonane. 

LAST_UPDATED2
 
Kopirett: Indre Agder og Telemark Avfallsselskap IKS
Design: Superlativ Media LTD