Rektig avfallshandtering hjelper til å løyse miljøproblem og sparar samfunnet for unødig bruk av ressursar. Det er viktig å hindre at avfall oppstår, og mykje av avfallet brukas til materialgjenvinning eller energiutnytting. Det er også viktig at farleg avfall blir behandla forsvarleg.             

Det finnast mange gode grunnar til å kildesortere rektig, under ser du eksempel på kva avfall kan bli til:

Matavfall

Matavfall kildesortering

Matavfall blir hentet kvar veke og blir sendt til vårt eige biogassanlegg kor det utvinnast metangass til gassmotorar som produserar straum og varmt vatn, mens resten omdannas til kompostjord.

Papir

Papir og papp kildesortering

Avispapir og andre trykksaker vaskas reint for sverte og blir til avispapir, konvoluttar, kladdbøkar brevpapir osv.
 

Papp

papp kildesortering

Bølgepapp sorterast ut og sendast til pappfabrikk for å bli ny papp og kartongemballasje.
 

Plast

plast kildesortering

Plast fraktas vidare for å bli råstoff til nye plastprodukter og energi, eks. bæreposer, fleece-jakker og andre klede, byggmateriale og bildelar.
 

Restavfall

restavfall kildesortering

Restavfall går til forbrenningsanlegg som utnyttar energien i avfallet til produksjon av fjernvarme.
 

Glass

glass kildesortering

Glassemballasje blir til isolasjonsmatter, byggeklosser og veifyllinger.
 

Metall

metall spesialavfall kildesortering

Metallemballasje smeltast om og gjenbrukast.
 

Farleg avfall

farlig avfall kildesortering

Farleg avfall sendast til behandling på godkjente mottaksanlegg. Flytande farleg avfall som malingsrestar brukast som brensel i sementproduksjonar. Les mer om henting av farleg avfall.
 

Klær

Klær og tekstiler gis til Fretex. Gode klær blir solgt i Fretex butikkene for gjenbruk, mens utslitte klær og tekstiler blir revet opp og solgt som filler til verksted o.l. som inntekt til Fretex. Dette blir hentet med egen bil 2 ganger i året, i de ukene som er merket med rødt. Rød beholder for farlig avfall og klær settes ut/frem på hentedagen, godt synlig ved siden av dunkene.


 

EE-avfall

elektrisk avfall kildesortering

Alle elektriske produktar sendast til godkjente mottak, det blir elektriske og elektroniske avfall demontert og sortera. Dei farlegaste avfallane tas ut og behandlast forsvarleg. Øvrige materialar som plast og metall går til materialgjenvinning.
 

Dekk

Dekk blir kverna opp og bruka som isolasjon i støyskjermar.
 

Trevirke

trevirke impregnert tre

Trevirke som blir levera på miljøstasjonane kjøyrast til anlegg hvor det blir flisa opp og bruka til produksjon av strøm og varme, noko går til produksjon av sponplater.
 

Drikkekartong

drikkekartong returkartonglotteriet

Drikkekartongar sendast til kartongfabrikker i Sverige der det lagas ny kartongemballasje som kjem tilbake til Norge i blant anna pizzaeskar.

Vinn pengepremiar, bli med i Returkartonglotteriet!         

 

For fleire tips og gode råd til ein miljøvenleg kvardag finn du på nettsidene til miljøorganisasjonane, sjå nyttige likar til organisasjonane.